Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Thursday, March 15, 2012

บทที่ เจ็ด(Bài số 7) : กิจกรรมครอบครัว และที่โรงเรียน

ส่วนที่ หนึ่ง
Myoko: Anh có từ điển không?
แอง ก๊อ ตื่อ เดี๋ยน คอม?
พี่ มี พจนานุกรม รึเปล่า?
Jim: Có.
ก๊อ
มี
Myoko: Anh có mấy quyển (từ điển)?
แอง ก๊อ มั๊ย เกวี๋ยน(ตื่อ เดี๋ยน)
พี่ มี กี่เล่ม?
Jim: Tôi có hai quyển (từ điển), một lớn và một quyển nhỏ.
โตย ก๊อ ฮาย เกวี๋ยน(ตื่อ เดี๋ยน) หมด เลิ้น หว่า หมด เกวี๋ยน หย๋อ
ผม มี สองเล่ม,อีกเล่มใหญ่ และเล่มหนึ่งเล็ก

คำศัพท์ (Từ vựng)

ก๊อ มี
từ điển ตื่อ เดี๋ย พจนานุกรม
mấy ไม๊ อะไร,เท่าไร
quyển (น.), cuốn (ต.) เกวี๋ยน,ก๊วน หน่วยนับ เล่ม
lớn เลิ้น ใหญ่
nhỏ หย๋อ เล็ก
Anh có từ điển không? แอง ก๊อ ตื่อ เดี๋ยน คอม? พี่ มี พจนานุกรม รึเปล่า?
Anh có mấy quyển? แอง ก๊อ ไม๊ เกวี๋ยน พี่มีกี่เล่ม?

ส่วนที่ สอง

Myoko: Ở lớp tiếng Việt năm thứ nhất có bao nhiêu sinh viên?
อ๋อ ล๊อบ ติ้ง เหวียดนำ ถื๊อ เหยิ๊ด ก๊อ หยิ่ว ซิน เวียน
ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาเวียตนาม วันอาทิตย์นี้ มีนักศึกษากี่คน
Jim: Dạ, lớp có mười lăm sinh viên và hai nghiên cứu sinh.
ยะ,ล๊อบ ก๊อ เหม่ย ลำ ซิน เวียน หว่า ฮาย เงียน กื๊อ ซิน.
ครับ วิชานี้มี นักศึกษาเรียน15 คน และ นักศีกษาวิจัย สองคน.
Myoko: Và có bao nhiêu giáo sư ?
หว่า ก๊อ บาว ยิว ย้าว ซือ?
แล้ว มี ศาสตราจารย์กี่คน
Jim: Dạ, có hai giáo sư người Việt và một giáo sư người Canada.
ย่ะ,ก๊อ ฮาย ย้าว ซือ เหง่ย เฟวียด หว่า หมด ย้าว ซือ เหง่ย กานาดา.
ครับ,มีสองท่านเป็นคนเวียตนาม และ หนึ่งคนเป็นคนแคนาดา.
Myoko: Ở lớp có sinh viên Việt Nam không?
อ๋อ ล๊อบ ก๊อ ซิน เวียน เฟวียด นาม คอม
แล้วในห้องมีนักศึกษา เวียตนามรึเปล่า
Jim: Không có, người Việt không học tiếng Việt năm thứ nhất.
คอม ก็อ เหง่ย เฟวียด คอม ฮอบ ติ้ง เฟวียด นาม ถื้อ เหยิ๊ด
ไม่มี,คนเวียตนามไม่เรียนกันในวันอาทิตย์

คำศัพท์ (Từ vựng)

ก๊อ มี
bao nhiêu บาว ยิว เท่าไร?
nghiên cứu sinh เงียน กื๊อ ซิน นักศึกษาวิจัย
Có bao nhiêu sinh viên? ก๊อ บาว ยิว ซิง เวียน? มีนักศึกษากี่คน
Có sinh viên Việt Nam không? ก๊อ ซิง เวียน เฟวียด นาม คอม? มีนักศึกษาเวียตนามรึเปล่า

ส่วนที่ สาม

Myoko: Anh phong à,gia đình anh có mấy người?
แอง ฟอง อ่า,ซา ดิ่น อัน ก็อ ไม๊ เหง่ย?
คุณฟอง ค่ะ,ครอบครัวคุณมีกี่คน?
Phong: Gia đình tôi có bảy người:bố mẹ tôi, một anh trai,một chị gái,tôi,một em trai và một em gái.
ซา ดิ่น โตย ก๊อ ไบ๋ เหง่ย:บ๊อ แหม่ โตย,หมด อัน ตราย,หมด จิ ก๊าย,โตย,หมด แอม จาย หว่า หมด แอม ก๊าย
ครอบครัวผมมีเจ็ดคน มี พ่อแม่ผม,พี่ชาย,พี่สาว,ผมเอง,น้องชาย และน้องสาว

คำศัพท์ (Từ vựng)

gia đình ซา ดิ่น ครอบครัว
Cha/bố mẹ(น.),ba má(ต.) จา,บ๊อ แหม่,บา ม้า พ่อแม่
trai ตราย ชาย
gái ก๊าย หญิง
Một em trai หมด แอม ตราย น้องชายหนึ่งคน
Anh/chị em อัน,จิ แอม พี่น้อง
Gia đình anh có mấy người? ดิ่น อัน ก๊อ ไม๊ เหง่ย ครอบครัว พี่ มีกี่คน

ส่วนที่ สี่

Phong: Chị có biết anh Giang tôi khong?
จิ ก๊อ เบี๊ยต แอง ซาง โตย คอม?
คุณรู้จัก ซาง พี่ชายของผมรึเปล่า
Marie: Có tôi biết.Thế anh ấy có gia đình chưa?
ก๊อ,โตย เบี๊ยต.แท้ อัน อ๊าย ก๊อ ซา ดิ่น เจือ?
ผมรู้จัก.แล้ว เขามีครอบครัวรึยัง?
Phong: Rồi,anh ấy có vợ rồi.
หร่อย,อัน อ๊าย ก๊อ เหวอะ หร่อย
มีแล้ว,เขามีภรรยาแล้ว
Marie: Anh ấy có mấy(đứa) con?
แอง อ๊าย ก๊อ มั๊ย(เดื๊อ) กอง?
แล้ว เขามีลูกรึยัง?
Phong: Anh ấy có hai đứa(con):một(đứa con)trai và một (đứa con)gái.
แอง อ๊าย ก๊อ ฮาย เดื๊อ(กอง):หมด(เดื๊อ กอง)ตราย หว่า หมด (เดื๊อ กอง)ก๊าย
เขา มีสองคน ชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง
Marie: Đứa con trai mấy tuổi rồi.
เดื๊อ กอง ตราย มั๊ย โต๋ย หร่อย
แล้วลูกชายอายุเท่าไร?
Phong: Tám,chín tuổi rồi.
ต๊ำ,จิ๊น โต๋ย หร่อย
แปด เก้าขวบแล้ว
Marie: Bay giờ anh Giang ở đâu,anh?
ไบ เซ่อ แอง ซาง อ๋อ เดา แอง?
ตอนนี้ พี่แยง อยู่ที่ไหน?
Phong: Da,ở gần ông bà ngoại các cháo.Chỗ anh ấy tiện lắm vì trứơc mặt là trường các cháu đi học và đằng sau nhà là chợ.Từ đây đến nhà họ không xa lắm
ยา,อ๋อ เกิ่ง ออม บ่า โหง่ย แค๊ก เจ๊า.โจ๋ว แอง อ๊าย เตี่ยน ล้ำ หวี่ เตรื๊อก หมัด หล่า เจิ่ง คัก จ๊าว ดี ฮอบ หว่า ด่าง เซา หย่า หล่า เจอะ.ตื่อ ได เดิ่น หย่า ห่อ คอม ซา ล้ำ
ครับ,อยู่ใกล้กับพ่อตาแม่ยาย.ที่ที่เขาอยู่สะดวกมากเพราะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนของพวกเด็กๆ เรียนอยู่ แล้วด้านหลังบ้านเป็นตลาด.จากที่นั่นไปบ้าน ไม่ไกลเลย

คำศัพท์ (Từ vựng)

Anh Giang tôi แอง ซาง โตย ซางพี่ชายผม
chưa เจือ ยัง
có.....chưa? ก๊อ....เจือ มีรึยัง?
Rồi หร่อย แล้ว
vợ เหวอะ ภรรยา
con กอง เด็ก
(đứa) con เดื๊อ กอง หน่วยนับเด็ก คน
tuổi โต๋ย อายุ
mấy tuổi (rồi)? ไม๊ โต๋ย หร่อย อายุเท่าไร
Tám,chín tuổi gì đó ต๊าม จิ้น โต๋ย หยี่ ด้อ แปด เก้า ขวบ อย่างนั้น
gần เกิ่ง ใกล้กับ
Ông bà ออม บ่า ปู่ ย่า
Ông bà ngọai ออม บ่า หง่อย ตา ยาย
cháu เจ๊า หลาน
Ông bà ngoại các cháu ออม บ่า หง่อย คัก เจ๊า หลาน ตายาย
chỗ เจอะ ตลาด
tiện เตี่ยน สะดวก
Trứơc mặt เตรื๊อก หมัด ตรงข้าม
Đằng sau ด่าง เซา ข้างหลัง
xa ซา ไกล
by http://www.facebook.com/public/Ji-Inrudee

No comments: