Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Wednesday, November 25, 2009

บทที่ สอง(Bài số 2): การบอกเวลา และการนับตัวเลข(Thời gian và Số=เถ่ย ซาน หว่า โส)

ส่วนที่ หนึ่ง
Dung: Mấy giờ rồi, anh?
หยุ๋ม มั๊ย เหย่อ หร่อย,อัน?
กี่โมงแล้วพี่(ชาย)?
Phong: Ba giờ rồi.
ฟวอง บา เหย่อ หร่อย
สามโมงแล้ว
คำศัพท์ (Từ vựng)
giờ เหย่อ โมง
mấy มั้ย เท่าไหร่(วัน/เวลา)
mấy giờ มั้ย เหย่อ กี่โมง
rồi หร่อย แล้ว
Mấy giờ rồi, anh? มั้ย เหย่อ หร่อย,อัน? กี่โมงแล้วพี่(ชาย)?
một หมด หนึ่ง
hai ฮาย สอง
ba บา สาม
bốn โบ๋น สี่
năm นำ ห้า
sáu เชว้า หก
bảy ไบ๋ เจ็ด
tám ต๊าม แปด
chín จิ๊น เก้า
mười เหม่ย สิบ
mười một เหม่ย หมด สิบเอ็ด
mười hai เหม่ย ฮาย สิบสอง
Ba giờ rồi. บา เหย่อ หร่อย สาม โมง แล้ว
ส่วนที่ สอง
Dung: Bây giờ mấy giờ rồi?
บัย เหย่อ มั้ย เหย่อ หร่อย?
ตอนนี้ กี่โมงแล้ว?
Phong: Ba giờ rồi.
บา เหย่อ หร่อย
สามโมง แล้ว
Dung: Mấy giờ anh đi Sàigòn?
มั้ย เหย่อ อัน ดี ไซ่ก่อน
พี่(ชาย) ไปไซง่อน กี่โมง
Phong: Bốn giờ tôi đi.
โบ๋น เหย่อ โตย ดี
ผม ไป สี่ โมง
คำศัพท์ (Từ vựng)
bây giờ ไบ๋ เหย่อ เจ็ด โมง
đi ดี ไป
Mấy giờ anh đi Sàigòn? มั้ยเหย่อ อัน ดี ไซ่ก่อน พี่(ชาย) ไปไซง่อน กี่โมง
Bốn giờ tôi đi. โบ๋น เหย่อ โตย ดี ผม ไป สี่ โมง
ส่วนที่ สาม
Ông Hải: Xin lỗi bà, bây giờ mấy giờ?
ออม หาย ซิน โหลย บ่า,ไบ เหย่อ มั้ย เหย่อ
ขอโทษ นะ น้า,ตอนนี้กี่โมงแล้ว?
Bà Cúc: Dạ, bảy giờ.
บ่า กุ๊ก ย่ะ,ไบ๋ เหย่อ
ค่ะ เจ็ดโมง
Ông Hải: Cám ơn bà.
ก๊าม เออง บ่า
ขอบคุณ น้า
Bà Cúc: Dạ, không có gì.
ย่ะ,คอม ก้อ หยี่
คำศัพท์ (Từ vựng)
Bây giờ (là) mấy giờ rồi? ไบ เหย่อ(หล่า) มั้ย เหย่อ หร่อย ตอนนี้(เป็น) เวลากี่โมงแล้ว
cám ơn ก๊าม เออง ขอบคุณ
không có gì คอม ก้อ หยี่ ไม่เป็นไร
ส่วนที่ สี่
Linda: Bây giờ anh ở đâu?
ลินดา ไบ เหย่อ อัน เอ๋อ เดา?
ตอนนี้พี่(ชาย) อยู่ที่ไหน?
Minh: Tôi ở Los Angeles. Còn chị, bây giờ chị ở đâu?
มึน โตย เอ๋อ ลอส แอนเจลลิส ก่อง จิ,ไบ เหย่อ จิ เอ๋อ เดา?
ผมอยู่ลอส แอนเจลลิส แล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหน?
Linda: Tôi cũng ở Los Angeles. Thế anh ở vùng nào ở Los Angeles?
โตย กุ๋ง เอ๋อ ลอส แอนเจลลิส.แท้ อัน เอ๋อ ฟวุ่ง หน่าว เอ๋อ ลอส แอนเจลลิส
ผม ก็อยู่ ลอส แอนเจลลิส.จริงแล้ว พี่(ชาย) แถว ไหน ใน ลอส แอนเจลลิส
Minh: Dạ, vùng Westminster
ย่ะ,ฟวุ่ง เวสมินสเตอร์
ครับ,เขต เวสมินสเตอร์
Linda: Anh ở phố nào ở Westminster?
อัน เอ๋อ โฟ้ หน่าว เอ๋อ เวสมินสเตอร์?
พี่(ชาย) อยู่ ถนน ไหน ของ เวสมินสเตอร์
Minh: Dạ, phố Clinton.
ย่ะ,โฟ้ คลินตั้น
ครับ ถนน ตลินตั้น
Linda: Anh ở số mấy phố Clinton?
อัน เอ๋อ โส มั้ย โฟ้ คลินตั้น?
พี่ อยู่ ถนน คลินตั้น เลขที่เท่าไหร่?
Minh: Dạ, số mười hai.
ย่ะ,โส เหม่ย ฮาย.
ครับ,เลขที่ 12
คำศัพท์ (Từ vựng)
เอ๋อ อยูที่
vùng ฟวุ่ง เขต,ตำบล
phố (northern dialect) โฟ้ ถนน(ภาคเหนือ)
đường (southern dialect) เดิ่ง ถนน(ภาคใต้)
số โส เลข(จำนวน)
số mấy โส มั้ย จำนวน เท่าไหร่
Anh ở vùng nào ở Los Angeles? อัน เอ๋อ ฟวุ่งหน่าว เอ๋อลอส แอนเจลลิส พี่ อยู่เขต ไหน ของ ลอส แอนเจลลิส?
ส่วนที่ ห้า
Minh: Chị cũng ở Los Angeles, thế địa chỉ chị là gì?
จิ กุ๋ง เอ๋อ ลอสแองเจลลิส ,แท้ เดี่ย จี๋ หล่า หยี่?
เธอ ก็ อยู่ลอสแองเจลลิส ,จริงแล้ว เธออยู่ บ้าน เลขที่อะไร?
Linda: Dạ, tôi ở số mười chín phố Manchester vùng Englewood. Trước, tôi ở vùng Hawthorn.
ย่ะ,โตย เอ๋ย โชว้ว เหม่ย จิ๊น โฟ้ แมนเชสเตอร์ ฟวุ่ง อีเกิ้ลหวูด.จรึ้ก,โตย เอ๋อ ฟวุ่ง ฮอร์นธอน.
ค่ะ ฉันอยู่เลขที่ 19 ถนน แมนเชสเตอร์ เขตอีเกิ้ลหวูด,แต่ก่อน ฉันอยู่เขตฮอร์นธอน.
Minh: Thế à?
แท้ อ่ะ?
จริงหรือ?
Linda: Anh học ở đâu?
อัน ฮอบ เอ๋อ เดา?
พี่ เรียน อยู่ไหน?
Minh: Tôi học ở trường Cornell. Còn Chị học ở đâu?
โตย ฮอบ เอ๋อ เจริ่ง คอแนล.ก่อง จิ ฮอบเอ๋อ เดา?
ผม เรียน ที่ วิทยาลัย คอแนล.แล้วเธอ เรียนที่ไหน?
Linda: Tôi ra trường rồi. Bây giờ tôi làm cho Bộ Ngoại giao.
โตย รา เจิ่ง หร่อย.ไบ เหย่อ โตย หล่าม จอ โบ่ หง่อย ยาว.
ฉัน เรียน จบ วิทยาลัยแล้ว.ตอนนี้ ฉัน ทำงานให้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอเมริกา
คำศัพท์ (Từ vựng)
địa chỉ เดี่ย จี๋ บ้านเลขที่
trước จรึ้ก ก่อน,ข้างหน้า
Trước, tôi ở vùng Hawthorn. รึ้ก,โตย เอ๋อ ฟวุ่ง ฮอร์นธอน. แต่ก่อน ฉันอยู่เขตฮอร์นธอน.
Thế à? แท้ อ่ะ? จริงหรือ?
học ฮอบ เรียน
trường (học) เจริ่ง วิทยาลัย
ra trường/ tốt nghiệp รา เจริ่ง/โต้ด เหง่บ จบการศึกษา
làm หล่าม ทำงาน
bộ โบ่ รัฐมนตรี
ngoại giao หง่อย ยาว ระทรวงการต่างประเทศอเมริกา
một หมด 1
hai ฮาย 2
ba บา 3
bốn โบ๊น 4
năm นำ 5
sáu เชว้า 6
bảy ไบ๊ 7
tám ต๊าม 8
chín จิ๊น 9
mười เหม่ย 10
mười một เหม่ย หมด 11
mười hai เหม่ย ฮาย 12
mười ba เหม่ย บา 13
mười bốn เหม่ย โบ๋น 14
mười lăm เหม่ย ลำ 15
hai mươi ฮาย เมย 20
hai mươi mốt ฮาย เมย มด 21
hai mươi lăm ฮาย เมย ลำ 25
ba mươi บา เมย 30
ba mươi mốt บา เมย มด 31
ba mươi lăm บา เมย ลำ 35
bốn mươi โบ๊น เมย 40
bốn mươi mốt โบ๊น เมย มด 41
một trăm หมด จรำ 100
một ngàn/nghìn หมด หง่าน /แหง่ง 1.000
một vạn หมด ฟวั่ง(เหม่ย แหง่ง) 10.000
một trăm nghìn หมด จรำ แหง่ง 100.000
một triệu หมด จริ่ว 1.000.000
(một) trăm linh/lẻ ba (หมด) จรำ ลิง/แหล บา 103
bốn trăm linh/lẻ bảy โบ๊น จรำ ลิง/แหล ไบ๊ 407
tám trăm tám mươi bảy ต๊าม จรำ ต๊าม เมย ไบ๋ 887
1906 หมด แหง่ง จิ๊น จรำ แหล เชว้า
1960 หมด แหง่ง จิ๊น จรำ เชว้า เมย
(một) trăm rưỡi (หมด) จรำ เหร๋ย 150
(một) nghìn rưỡi (หมด) แหง่ง เหร๋ย 1500
(một) vạn rưỡi/mười lăm nghìn (หมด) ฟวั่ง เหร๋ย /เหม่ย ลำ แหง่ง 15.000
một triệu rưỡi หมด จริ่ว เหร๋ย 1.500.000
hai đồng rưỡi ฮายด่อง เหร๋ย 2,50 đồng (Vietnamese dong)
chín mươi chín đồng rưỡi จิ๊น เมย จิ๊นด่อง เหรย 99,50 đ
chín trăm rưỡi đồng จิ้น จรำ เหรย ด่อง 950,00
hai nghìn rưỡi đồng ฮาย แหง่ง เหร๋ย ด่อง 2.500,00
bốn mươi lăm โบ๊น เหม่ย ลำ 45

No comments: