Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Tuesday, April 27, 2010

บทที่ สี่(Bài số 4) : วัน และวันที่(ngày và ngày tháng=หง่าย หว่า หง่าย แท้ง)

ส่วนที่ หนึ่ง

Nam:

Hôm nay là thứ mấy?

นำ

โฮม ไน หล่า ถื้อ ไม๊?
วันนี้วันอะไร?

Paula:

Hôm qua là thứ tư, vậy hôm nay là thứ năm.

โฮม กวา หล่า ถื๊อ ตือ,ฟว่าย โฮม ไน หล่า ถื้อ นำ.

เมื่อ วานนี้ วันพุธ,ดัวนั้น วันนี้เป็นพฤหัส.

Nam:

Hôm qua là ngày mấy?

โฮม กวา หล่า หง่าย ไม๊?
เมื่อวาน วันที่เท่าไหร่?

Paula:

Hôm qua là (ngày) mồng mười, vậy hôm nay là (ngày) mười một.

โฮม กวา หล่า หง่าย หม่อม เหม่ย,ฟว่าย โฮมไน หล่า หง่าย เหม่ย หมด
เมื่อวาน เป็น วันที่ สิบ,ดังนั้น วันนี้ เป็นวันที่ สิบเอ็ด.

คำศัพท์ (Từ vựng)

hôm nay

โฮม ไน

วันนี้

thứ mấy

ถื้อ ไม๊

วัน อะไร

hôm qua

โฮม กวา

เมื่อวาน

thứ hai

ถื้อ ไฮ

วันจันทร์

thứ ba

ถื้อ บา

วันอังคาร

thứ tư

ถื้อ ตือ

วันพุธ

thứ năm

ถื้อ นำ

วันพฤพัสบดี

thứ sáu

ถื้อ เซว้า

วันศุกร์

thứ bảy

ถื้อ ไบ๊

วันเสาร์

chủ nhật

จู๋ หยึด

วันอาทิตย์

vậy/thế...

ฟว่าย,แท้

ดังนั้น,ฉะนั้น

ngày mấy

หง่าย ไม๊

วันที่เท่าไหร่

mồng

หม่อม

ช่วง หนึ่ง ถึง สิบ

Hôm nay là thứ mấy?

โอม ไน หล่า ถื้อ ไม๊

วันนี้ เป็น วันอะไร?

ส่วนที่ สอง

Hạnh:

Anh ở Canada đến Việt Nam (từ) bao giờ?

หั่น

อัน เอ๋อ กานาดา เดิ้น เฟวียต นาม ตื่อ บาว เหย่อ?

พี่ชาย จากแคนนาดา มาถึง เวียตนาม กี่โมง?

Bob:

Tôi đến hôm hai mươi mốt tháng mười một năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt.

โตย เดิ้น ฮอม ไฮ เมย มด แท้ง เหม่ย หมด นาม หมด แหง่น จิ๊น จรำ จิ๊น เมย มด.
ผม จากมา วันที่ยี่สิบเอ็ด เดือนพฤศจิกายน ปี 1991

Hạnh:

Bao giờ anh từ Việt Nam về Canada?

บาว เหย่อ อัน ตื่อ เฟวียด นาม เฟว่ กานาดา?

เมื่อไร พี่ จะ เดินทางจากเวียตนาม กลับแคนนาดา?

Bob:

Khoảng tháng tư năm hai nghìn lẻ hai tôi sẽ về.

ขวาง แท้ง ตือ นำ ไฮ แหง่ง แหล ไฮ โตย แซว๋ เฟว่

ประมาณ เดือนเมษายน ปี 2002 ผม จะกลับ

Hạnh:

Còn chị Rosa đến Việt Nam hồi nào?

ก่อน จิ โรซา เดิ้น เฟวียด นาม โฮ่ย หน่าว?

แล้ว คุณโรซา มาถึง เวียตนาม เมื่อไรแล้ว?

Bob:

Tôi đến tháng trước và tuần này sẽ về Canada.

โตย เดิ้น แท้ง จรึ้ก หว่า ต่วน หน่าย แซว๋ เฟว่ กานาดา.
ผม มาถึงเมื่อเดือนที่แล้ว และ สัปดาห์ นี้ อาจ จะกลับ แคนนาดา

คำศัพท์ (Từ vựng)

Từ

ตื่อ

เดินทาง จาก

bao giờ

บาว เหย่อ

กี่โมง

tháng

แท้ง

เดือน

nghìn (No.), ngàn(so.)

แหง่ง,หง่าน

หน่วยหลัก พัน

trăm

จรำ

หน่วยหลัก ร้อย

khoảng

ขวาง

ประมาณ

tháng tư

แท้ง ตือ

แท้ง ตือ

linh(no.), lẻ (so.)

ลิน,แหล

หลักหน่วย

sẽ

แซว๋

อาจจะ,บางที

hồi

โฮ่ย

แล้ว(ช่วงเวลาในอดีต)

hồi nào

โฮ่ย หน่าว

เมื่อไร แล้ว

trước

จรึ้ก

ก่อน,ที่แล้ว

tháng trước

แท้ง จรึ้ก

เดือนก่อน,เดือนที่แล้ว

tuần

ต่วน

สัปดาห์

này

หน่าย

นี้

Bao giờ anh đến?

บาว เหย่อ อัน เดิ้น?

กี่โมง คุณเดินทางมาถึง?

Anh đến (từ) bao giờ?

อันเดิ้น(ตื่อ)บาว เหย่อ?

พี่ เดินทางมาถึง(จากมา) กี่โมง

Anh đến (từ) hồi nào?

อันเดิ้น(ตื่อ)โฮ่ย หน่าว?

พี่ เดินทางมาถึง(จากมา) กี่โมงแล้ว

ở/từ .......đến.......

เอ๋อ,ตื่อ ......เดิ้น........

อยู่ที่,จากที่..........มาถึง...........

hôm hai mươi mốt tháng mười một

ฮอม ไฮ เมย มด แท้ง เหม่ย หมด

วันที่ ยี่สิบเอ็ด เดือน พฤศจิกายน

năm hai nghìn lẻ hai

นำ ไฮ แหง่ง แหล๋ ไฮ

ปี 2002

ส่วนที่ สาม

Bob:

Hôm qua chị đến lúc mấy giờ?

โฮม กวา จิ เดิ้น ลุก ไม๊ เหย่อ?
เมื่อวาน น้อง มาถึง เวลา กี่โมง

Hải:

Tôi đến lúc tám (giờ) rưởi tối.

ห๋าย โตย เดิ้น ลุก ต๊าม(เหย่อ) เหรย โต๊ย
ฉัน มาถึง เวลา แปดโมง ครึ่ง กลางคืน

Bob:

Bao giờ chị về?

บาว เหย่อ จิ เฟว่?
กี่โมง น้อง เดินทางกลับ?

Hải:

Chín giờ kém mười lăm sáng mai tôi (sẽ) về.

จิ้น เหย่อ กี้ม เหม่ย ลำ แซว้ง มาย โตย(แซว๋) เฟว่.
เหลืออีก สิบห้านาที จะ เก้า โมง เช้า(8:45 AM) พรุ่งนี้ ผม(อาจจะ)เดินทางกลับ

คำศัพท์ (Từ vựng)

lúc

ลุก

เมื่อ(เวลา)

rưởi

เหรย

ครึ่ง,กี่ง

tối

โต๊ย

กลางคืน

kém (No.)

กี้ม

เหลืออีก....นาที

thiếu (So.)

ธิ้ว

เหลืออีก....นาที

lăm

ลำ

หน่วยนับ ห้า (ใช้หลัง หลักสิบ)

sáng

แซว้ง

ตอนเช้า

(ngày) mai

หง่าย มาย

วันพรุ่งนี้

về...lúc mấy giờ

เฟว่.......ลุก ไม๊ เหย่อ

เดินทางกลับ....เวลา กี่โมง

bao giờ / mấy giờ...về?

บาว เหย่อ/ไม๊ เหย่อ....เฟว่?

กี่โมง....เดินทางกลับ?

No comments: